Sign in / Create account

Please provide email address.
Please enter a password.
* {[v[0]]}
Wachtwoord vergeten?
Please enter your voornaam.
Please enter your achternaam.
Please provide a valid email address.
Please enter a wachtwoord.

* Emailadres is al geregistreerd * {[v[0]]}

Winkelwagen


Algemene voorwaarden inzake verkoop, verhuur en opdrachten

Algemene voorwaarden inzake verkoop, verhuur en opdrachten van:

Open Studio B.V.

Johann Siegerstraat 16

1096 BH Amsterdam

Inschrijfnummer K.v.K.: 33275879

1. Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, op iedere overeenkomst inzake het ter beschikking stellen van personeel en op iedere overeenkomst van koop en verkoop/huur en verhuur - al dan niet tot stand gekomen via de website www.openstudio.nl - van Open Studio B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “Open Studio”.
 2. De opdrachtgever respectievelijk de koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Open Studio, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte en/of via de website.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door de gebruiker en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, schetsen, impressies van te ontwikkelen producties e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Open Studio en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 8. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Open Studio.
 9. Onder “opdracht” wordt verstaan: iedere opdracht aan Open Studio tot het produceren van filmproducties, commercials, promovideos e.d. en/of het vervaardigen/dupliceren/digitaliseren van DVD’s, Blu-Ray’s, commercial MXF’s, films en tapes en aanverwante/bijbehorende werkzaamheden.
 10. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel de door Open Studio te leveren/verhuren zaken zoals apparatuur, (bijbehorende) onderdelen en aanverwante producten als de door Open Studio in het kader van een opdracht te leveren beelddragers e.d.
 11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.

2. Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Open Studio mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Open Studio niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Open Studio de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde modellen en voorbeelden evenals omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Open Studio zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3. Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Open Studio heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Open Studio schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Open Studio is pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Open Studio - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
 3. De wederpartij voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht en maakt wijzigingen in een al verstrekte opdracht eveneens schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan Open Studio.

4. Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vaste vergoeding/prijs overeenkomen, berekent Open Studio haar vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Open Studio bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor de - voor Open Studio - normale werkdagen. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Open Studio een toeslag berekenen over het uurtarief.
 3. Open Studio mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Open Studio en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de opdracht uit te voeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 4. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, kosten van verpakkingen/emballage, eventuele invoerrechten, kosten van taksen, tolken e.d. en declaraties van ingeschakelde derden. Op de website wordt per product duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
 5. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Open Studio (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag Open Studio de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Open Studio er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

5. Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  a. de zaak heeft ontvangen; 
  b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd; 
  c. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Open Studio al dan niet met gebruikmaking van een door Open Studio ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van specifieke, voor hem op maat gemaakte/aangepaste, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

6. Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij Open Studio de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Open Studio of een door Open Studio gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Open Studio alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Open Studio is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Open Studio aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij Open Studio de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Open Studio de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Open Studio mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Open Studio informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

7. Inschakeling derden

Open Studio mag leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

8. Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Open Studio gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; 
  b. eventuele aan Open Studio te verstrekken gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; 
  c. Open Studio - bij werkzaamheden op locatie - op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie en deze locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; 
  d. de door hem ingeschakelde medewerkers/derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Open Studio hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de opdracht en in alle redelijkheid de noodzakelijke medewerking verlenen; 
  e. Open Studio op voornoemde locatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en eventueel internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroom- en/of internetstoringen zijn voor rekening van de wederpartij; 
  f. op deze locatie kosteloos de door/namens Open Studio in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Open Studio voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Open Studio de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Open Studio niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Open Studio niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

9. Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerken partijen de informatie conform deze verordening en melden zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze verordening.
 5. Open Studio mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of de wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven.

10. Termijnen, levering, voortgang en uitvoering overeenkomst

 1. Open Studio spant zich in de overeengekomen prestatie/levering binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij dit uit de aard van de opdracht voortvloeit of partijen anders overeenkomen. Indien Open Studio haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of afronding van een opdracht of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: 
  a. Open Studio niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen; 
  b. Open Studio niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; 
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
  heeft Open Studio recht op een redelijke verlenging van de (leverings)termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 3. Open Studio mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand/het terrein van Open Studio verlaten of Open Studio aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Open Studio te bepalen wijze. Open Studio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Open Studio voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen zaken/prestatie (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag Open Studio deze zaken en/of de materialen, onderdelen e.d. die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Open Studio dan binnen een door Open Studio gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of zaken alsnog of haalt deze zaken alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Open Studio mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen, onderdelen e.d. aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten, beelddragers e.d. vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van Open Studio en/of het recht van Open Studio alsnog nakoming te vorderen niet aan.
 9. Open Studio wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij: 
  a. verstrekte documenten; 
  b. voorgeschreven werkwijzen e.d.; 
  c. gegeven aanwijzingen; 
  d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven apparatuur, beelddragers en hulpmiddelen;
  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Open Studio en zij hiermee bekend is of kan zijn.
 10. Open Studio informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen: 
  a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen opdracht en/of leveringen; 
  b. indien tijdens de uitvoering van de opdracht of levering blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Open Studio eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Open Studio in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 11. Alle aspecten van een opdracht over de uitvoering waarvan partijen geen uitdrukkelijke afspraken hebben gemaakt mag Open Studio naar eigen creatief en technisch inzicht uitvoeren. Open Studio heeft hierbij artistieke vrijheid.
 12. Meerwerk moet schriftelijk tussen Open Studio en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Open Studio mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 13. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder concept(document) dat Open Studio aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Open Studio kenbaar. Indien nodig past Open Studio het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Open Studio kan hierbij verlangen dat de wederpartij een akkoord schriftelijk aan Open Studio verstrekt. Indien Open Studio een al goedgekeurd concept moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Open Studio de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

11. Huur en verhuur van apparatuur

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Open Studio en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van apparatuur of het anderszins door Open Studio tijdelijk ter beschikking stellen van apparatuur aan de wederpartij.
 2. Open Studio mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Open Studio moet voldoen.
 3. Open Studio mag de wederpartij vragen zich te legitimeren.
 4. De wederpartij mag de huurovereenkomst kosteloos annuleren tot 48 uur vóór aanvang van de huurperiode. Bij latere annulering mag Open Studio de volledige huurprijs over de overeengekomen huurperiode bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Open Studio bepaalt of zij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij het gehuurde moet ophalen.
 6. De wederpartij zorgt ervoor dat: 
  a. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan Open Studio. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd; 
  b. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan Open Studio. Het transportrisico is voor de wederpartij; 
  c. hij het gehuurde zorgvuldig en conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van Open Studio gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken; 
  d. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij meldt storingen, beschadigingen e.d. direct na ontstaan - maar uiterlijk binnen 24 uur - aan Open Studio onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Open Studio. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens of na afloop van de huurperiode ontstane schade indien deze schade het gevolg is van door/namens de wederpartij aan het gehuurde aangebrachte wijzigingen/uitgevoerde herstelwerkzaamheden. Tenzij het gehuurde onherstelbaar beschadigd is, brengt Open Studio de herstelkosten tegen de in de markt geldende tarieven aan de wederpartij in rekening. Bij verlies of diefstal van (onderdelen van) het gehuurde of bij onherstelbare schade is de deelnemer gehouden de som van de aanschafkosten van vervangende onderdelen/apparatuur - op basis van nieuwe gelijkwaardige onderdelen/apparatuur - en de overige kosten van vervanging aan Open Studio te voldoen; 
  e. hij Open Studio direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van Open Studio; 
  f. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond en tijdens kantooruren aan Open Studio retourneert of op de overeengekomen locatie voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien het gehuurde tijdens de huurperiode geheel/gedeeltelijk teniet gaat of niet langer bruikbaar is - bijvoorbeeld door brand of diefstal -, tracht Open Studio zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging te zorgen. Indien Open Studio dit binnen een redelijke termijn realiseert, geeft dit de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren. Indien het niet mogelijk blijkt het gehuurde binnen een redelijke termijn te vervangen, mag iedere partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Bij gebreke van een tijdige vervanging of ingeval van gedeeltelijk(e) tenietgaan/vervreemding, heeft de wederpartij recht op vermindering van de overeengekomen huurprijs naar rato, maar niet op enige schadevergoeding.
 8. De eigendom van het gehuurde blijft te allen tijde berusten bij Open Studio. Het is de wederpartij niet toegestaan: 
  a. het gehuurde voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan het overeengekomen doel en de overeengekomen plaats(en); 
  b. het gehuurde aan derden onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven, (onderdelen van) het gehuurde te kopiëren, te verpanden of anderszins te bezwaren/vervreemden; 
  c. wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen of (zelf) (herstel)werkzaamheden uit te (laten) voeren aan het gehuurde; 
  d. zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot (het gebruik van) het gehuurde over te dragen aan derden.
  De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
 9. Open Studio mag het gehuurde tijdens de huurperiode te allen tijde inspecteren en onderhouden. De wederpartij stelt Open Studio hiertoe in de gelegenheid door haar - in beginsel tijdens kantooruren - toegang te verschaffen tot het gehuurde en alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen. Wanneer de wederpartij van mening is dat herstel- of onderhoudswerkzaamheden als gevolg van normale slijtage noodzakelijk zijn, meldt hij dit direct aan Open Studio. Indien Open Studio eveneens oordeelt dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn, voert zij deze werkzaamheden uit of laat deze uitvoeren door een derde. De kosten van de werkzaamheden zijn voor rekening van Open Studio, tenzij blijkt dat het noodzakelijke herstel/onderhoud niet voortvloeit uit normale slijtage van het gehuurde, maar uit gedragingen/nalaten van de wederpartij of het gevolg is van overmacht aan de zijde van Open Studio. Alsdan zijn de kosten voor rekening van de wederpartij.
 10. Indien aan de orde, leggen partijen de afspraken omtrent door Open Studio te leveren (periodieke) onderhoudsdiensten en eventuele bijbehorende serviceniveaus vast in een schriftelijke overeenkomst. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Open Studio geldende werkdagen en -uren. Reparaties of verlenging van onderhoudstijd als gevolg van buiten het gehuurde gelegen oorzaken - bijvoorbeeld als gevolg van ondeskundig gebruik van het gehuurde door de wederpartij - is voor rekening van de deelnemer.
 11. Open Studio behoudt zich het recht voor om onderhouds- en herstelwerkzaamheden op te schorten gedurende de tijd dat zich op de locatie waar het gehuurde zich bevindt omstandigheden voordoen die - naar het oordeel van Open Studio - risico’s opleveren voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Open Studio.
 12. Indien Open Studio bij onderhouds- of herstelwerkzaamheden onderdelen vervangt, worden de vervangende onderdelen en blijven de vervangen onderdelen eigendom van Open Studio.
 13. Open Studio zorgt er voor dat zij haar expertise omtrent de apparatuur actueel houdt.
 14. Open Studio inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.
 15. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde: 
  a. voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt; 
  b. bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien Open Studio het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.
  De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Open Studio retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.
 16. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij.
 17. Indien de wederpartij een overschrijding van de overeengekomen huurperiode voorziet, informeert hij Open Studio zo spoedig mogelijk. Bij niet tijdig retourneren van het gehuurde mag Open Studio over de vertragingsperiode - naast de huurprijs - een meerprijs van 50% aan de wederpartij berekenen.
 18. Indien Open Studio het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 19. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - helemaal niet aan Open Studio retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van Open Studio te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 20. Open Studio mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

12. Verzekering bij huur en verhuur van apparatuur

 1. In de huurprijs is inbegrepen een standaardverzekering voor het gehuurde met een eigen risico van 10% van de schade en een minimum van € 250,00. Indien het totale schadebedrag lager is dan genoemd minimumbedrag, dan geldt het eigen risico van 10% van de schade.
 2. Uitgangspunt daarbij is gebruik van het gehuurde als ‘goed huisvader’, niet laakbaar handelen en een zorgplicht voor de wederpartij. Zo is - bijvoorbeeld - diefstal uit auto’s niet verzekerd. Indien sprake is van omstandigheden die buiten de verzekering vallen - bijvoorbeeld gebruik in oorlogsgebieden of in gebieden ten tijde van een negatief reisadvies - is de wederpartij gehouden het gehuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, blijft de wederpartij bij schade altijd de huurprijs over de overeengekomen huurperiode verschuldigd naast het in lid 1 genoemde eigen risico.

13. Huur en verhuur van ruimte

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Open Studio en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van een ruimte - zoals een studio - of het anderszins door Open Studio tijdelijk ter beschikking stellen van een ruimte aan de wederpartij.
 2. De bepalingen van artikel 11 inzake huur en verhuur van apparatuur zijn van overeenkomstige toepassing op de huur en verhuur van ruimte, tenzij uit de aard/strekking van de bepaling anders voortvloeit. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van artikel 11 en de bepalingen uit onderhavig artikel, prevaleren de bepalingen uit onderhavig artikel.
 3. De wederpartij zorgt dat hij de ruimte zorgvuldig, met inachtneming van de huisregels van Open Studio en conform de eventuele instructies, aanwijzingen e.d. van/namens Open Studio gebruikt en zijn medewerkers/derden die hij in de ruimte toelaat hetzelfde in acht nemen. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van bedoelde medewerkers/derden.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor tenietgaan van, schade aan en diefstal van de ruimte/eigendommen van Open Studio die zich in de ruimte bevinden. Hetzelfde geldt voor eigendommen van medewerkers van Open Studio en eigendommen van door Open Studio ingeschakelde/toegelaten derden.
 5. Het is de wederpartij verboden wijzigingen aan te brengen in/aan of iets weg te breken uit de ruimte.

14. Terbeschikkingstelling van medewerkers

 1. Indien Open Studio - eigen of ingehuurde - medewerkers aan de wederpartij ter beschikking stelt, vangt deze terbeschikkingstelling aan op het moment dat de medewerker met de te verrichten werkzaamheden start. Onder “de te verrichten werkzaamheden” wordt mede verstaan: voorbereidingstijd, reistijd, inpak- en uitpaktijd en nacontrole.
 2. De wederpartij zorgt er voor dat de werklocatie voldoet aan de wettelijke (veiligheids)eisen en de wettelijke bepalingen inzake arbeidsomstandigheden, deze (kunnen) worden verricht binnen de hiervoor tussen partijen overeengekomen arbeidstijden en vrijwaart Open Studio voor aanspraken van de medewerkers die hieruit voortvloeien. De wederpartij zorgt in dit kader voor een afdoende verzekering.
 3. Het is de wederpartij en aan hem gelieerde ondernemingen verboden om - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Open Studio - met de eigen medewerkers van Open Studio, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, op enigerlei wijze direct/indirect een arbeidsverhouding aan te gaan gedurende de looptijd van de opdracht (inclusief een eventuele verlenging) en gedurende een periode van een jaar na het eindigen van de opdracht. Bij overtreding hiervan is de wederpartij een direct opeisbare boete van eenmaal het laatst overeengekomen bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van de betreffende medewerker verschuldigd aan de wederpartij, onverminderd het recht van Open Studio om - in plaats van de boete - een volledige schadevergoeding te vorderen, indien de schade hoger is.

15. Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. op de vrachtbrief of de begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Open Studio. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen specifieke garantietermijn is overeengekomen, geldt de termijn conform de fabrieksgarantie.
 3. Klachten over de uitvoering van een opdracht meldt de wederpartij - indien mogelijk - nog tijdens de uitvoering en direct na constatering (zodat Open Studio in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen), maar uiterlijk binnen een door Open Studio gestelde termijn na afronding, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Open Studio. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, wordt de opdracht geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen/gegeven garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt Open Studio in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door Open Studio te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over: 
  a. de vormgeving, stijl en/of compositie van beeldmateriaal. Tenzij partijen hierover expliciete afspraken hebben gemaakt, valt dit onder de artistieke vrijheid van Open Studio; 
  b. fouten in goedgekeurde concepten/documenten; 
  c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt.

16. Garanties

 1. Open Studio tracht de wederpartij altijd zo goed mogelijk voor te lichten omtrent haar producten en diensten. Het verstrekken van mededelingen omtrent eigenschappen/(technische) gegevens van (te leveren) zaken, houdt echter geen garantie in. Open Studio voert de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.
 2. Open Studio staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Open Studio informeert de wederpartij hierover.
 4. Open Studio garandeert alleen dat de zaken geschikt zijn voor een door de wederpartij beoogd doel, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. De wederpartij moet de geschiktheid te allen tijde zelf onderzoeken.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken/prestatie overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op overeengekomen garanties zorgt Open Studio - naar haar keuze en indien dit nog mogelijk is - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Open Studio. In dat laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding verlangen.

17. Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Open Studio gegeven garanties of gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt Open Studio geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Open Studio is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Open Studio aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Open Studio gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde/verhuurde zaken en/of de uitgevoerde opdracht.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Open Studio hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Open Studio is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies van of diefstal van eigendommen van de wederpartij die zij onder zich heeft.
 8. Open Studio is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op toepasselijke garanties - indien de schade is ontstaan door: 
  a. ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met het doel van de geleverde/ter beschikking gestelde zaken of gebruik in strijd met de door/namens Open Studio verstrekte instructies, adviezen, handleidingen, (gebruiks)aanwijzingen e.d.; 
  b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de geleverde zaken; 
  c. normale slijtage van geleverde zaken; 
  d. te late aanlevering door de wederpartij van de door Open Studio benodigde informatie dan wel door fouten in en/of onvolledigheid van deze informatie; 
  e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Open Studio adviseerde en/of gebruikelijk is; 
  f. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Open Studio.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Open Studio voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Open Studio of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Open Studio de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

18. Betaling

 1. Open Studio mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. Bij verkoop bedraagt de gevraagde vooruitbetaling voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs. Indien partijen een betaling in termijnen overeenkomen, ontvangt de wederpartij van Open Studio een betaalschema en zal Open Studio de wederpartij per termijn factureren.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Open Studio een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Open Studio bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Open Studio geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: 
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); 
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Open Studio de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Open Studio de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Open Studio eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 10. Ontvangen betalingen brengt Open Studio eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij mag de vorderingen van Open Studio niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Open Studio heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

19. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Open Studio totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij informeert Open Studio direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Open Studio.
 6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Open Studio op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Open Studio een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Open Studio en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Open Studio op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

20. Intellectuele eigendom, auteursrecht

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, is en blijft Open Studio de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder auteursrechten - die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde/vervaardigde documenten, geproduceerd beeldmateriaal e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Open Studio voorbehouden.
 2. Dit betekent - onder meer -, dat de wederpartij de documenten, het beeldmateriaal e.d. of delen daarvan niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij de documenten, het beeldmateriaal e.d. niet mag vermenigvuldigen of doorverkopen, niet anderszins aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen zonder de voorafgaande toestemming van Open Studio.
 3. De wederpartij/deelnemer staat er voor in dat de door hem aan Open Studio verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Open Studio door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

21. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Open Studio mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: 
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan; 
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

22. Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Open Studio, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Open Studio wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Open Studio, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Open Studio: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Open Studio of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage e.d. evenals problemen bij de uitvoering van de overeenkomst door uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen, weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d., het verloren gaan/beschadigd raken/gebreken vertonen van de te verhuren zaken op een zodanig tijdstip dat Open Studio deze zaken in redelijkheid niet meer kan vervangen/herstellen voor aanvang van de huurperiode of ziekte/overlijden van een voor een opdracht in te schakelen medewerker/derde waarbij Open Studio in redelijkheid niet tijdig voor adequate vervanging kan zorgen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Open Studio tot aan dat moment nakomen.

23. Annulering, opschorting

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Open Studio van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Open Studio en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
 3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Open Studio de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 4. De wederpartij vrijwaart Open Studio voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 5. Open Studio mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 6. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden en leveringen per direct opeisbaar en mag Open Studio deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Open Studio zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 7. Kosten die voor Open Studio voortvloeien uit het hervatten van de uitvoering/levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Open Studio de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

24. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Open Studio, maar Open Studio behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 3. Ongeacht de keuze van Open Studio, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Open Studio.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Open Studio er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 11 april 2018