Winkelwagentje


Verhuur artikelen

draaidagen:
Verder winkelen Offerte aanvragen

{[item.article.name]}
€ {[item.price | number : 2]}
Prijsindicatie {[cartCtrl.days]} dagen
€ {[cartCtrl.rental_total | number : 2]}

Verkoop artikelen

{[item.article.name]}
€ {[item.price | number : 2]}
Totaal
€ {[cartCtrl.sales_total | number : 2]}

winkelmandje leeg

Verder winkelen Offerte aanvragen

Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Open Studio B.V.

DEFINITIES

Open Studio: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam.

Opdrachtgever: tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als contractpartij genoemd wordt in een overeenkomst, inschrijving c.q. de partij waarmee Open Studio anderszins een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Open Studio en Opdrachtgever.

De artikelen 1 t/m 23 zijn van toepassing voor alle Opdrachtgevers die geen Opleiding, Cursus of Training, van Open Studio, volgen, daarnaast zijn artikel 24 t/m 32 specifiek zijn van toepassing voor Opdrachtgevers die een Opleiding, Cursus of Training, georganiseerd door Open Studio, volgen.

Artikel 1 – Overeenkomst

1.1 Een Overeenkomst tussen Open Studio en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Open Studio van de verstrekte opdracht, dan wel doordat Opdrachtgever de offerte van Open Studio voor akkoord heeft ondertekend dan wel op het moment dat Open Studio start met het uitvoeren van de verstrekte opdracht.

1.2 Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Open Studio alleen bindend indien deze door Open Studio schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

1.3 (Mondelinge) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Open Studio slechts voor zover deze schriftelijk worden bevestigd door personen die Open Studio rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

1.4 Open Studio is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten (waaronder doch niet uitsluitend tot levering van zaken en het verrichten van diensten, onder andere bestaande uit verhuur en verkoop van apparatuur en terbeschikkingstelling van personeel), en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen de onderhavige voorwaarden van toepassing.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden binden Open Studio alleen wanneer zulks door Open Studio schriftelijk wordt bevestigd.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van enige brancheorganisatie wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op welke grond dan ook onverbindend zijn of worden verklaard, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Open Studio en Opdrachtgever zullen de bepalingen dan vervangen door nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande bepalingen zoveel mogelijk nabijkomen.

2.5 Slechts de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is authentiek en zal, in geval van inconsistentie met enige vertaling van deze algemene voorwaarden, prevaleren.

Artikel 3 – Omvang van de overeenkomst

3.1 De inhoud van een met Open Studio gesloten Overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.2 Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de Overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de Opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.3 Open Studio behoudt zich het recht om meer- en minderwerk te verrekenen met het door Opdrachtgever verschuldigde eindbedrag.

Artikel 4 – (Deel)leveringstermijnen

4.1 Alle door Open Studio genoemde of overeengekomen ((deel)leveringstermijnen zijn naar beste weten en worden vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Open Studio bekend waren. Open Studio spant zich naar behoren in de door haar te leveren zaken en diensten op het overeengekomen tijdstip te leveren.

4.2 Alle overeengekomen termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan Open Studio zijn verstrekt.

4.3 De enkele overschrijding van een overeengekomen ((deel)leveringstermijn brengt Open Studio niet in verzuim. Open Studio komt in alle gevallen – derhalve ook indien partijen een fatale termijn zijn overeengekomen – wegens termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.4 Indien overschrijding van een termijn dreigt zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4.5 Overschrijding van enige overeengekomen termijn door Open Studio ontslaat de Opdrachtgever geenszins van diens verplichtingen welke voortvloeien uit de met Open Studio gesloten Overeenkomst.

4.6 Levering in gedeelten is Open Studio immer toegestaan.

4.7 Indien een levering op afroep overeengekomen is, is Open Studio gerechtigd om ingeval van niet of niet tijdige afroep de volledige levering aan de Opdrachtgever te factureren en de goederen op te slaan. Indien gedurende 2 maanden na het sluiten van de Overeenkomst geen afroep is gevolgd, kan door Open Studio aan Opdrachtgever een opslagpercentage in rekening worden gebracht.

4.8 Door Open Studio gemaakte extra kosten, in verband met door Opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij Overeenkomst voorzien, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Aanvang en einde van de verhuur van apparatuur

5.1 Verhuur van apparatuur en goederen (het “verhuurde”) wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen, mits anders overeengekomen.

5.2 Opdrachtgever zal het verhuurde bij ontvangst inspecteren en zich ervan vergewissen dat het verhuurde aan alle contractuele eisen voldoet. Klachten met betrekking tot het gehuurde die zien op een gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, dienen schriftelijk en binnen 24 uur na aflevering bij Open Studio te zijn ontvangen. Indien Open Studio niet binnen deze termijn een klacht zoals hierboven beschreven heeft ontvangen, geldt dit als acceptatie van ontvangst in goede orde van het verhuurde.

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het verhuurde op de overeengekomen retourdatum en tijd in dezelfde staat door Opdrachtgever tijdens kantooruren wordt afgeleverd bij Open Studio, dan wel in geval Open Studio het transport verzorgt, dat het verhuurde in dezelfde staat op de door Open Studio aangegeven ophaaldatum, tijd & plaats aan Open Studio wordt aangeboden.

5.4 De levering en retourzending van het verhuurde geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.5 Bij niet tijdig retourneren van het verhuurde door de Opdrachtgever aan Open Studio is de Opdrachtgever gehouden een meerprijs van 50% van de huurprijs per gehuurd goed per dag aan Open Studio te voldoen, tenzij anders overeengekomen of indien schriftelijk overeenstemming met Open Studio is bereikt op grond van lid 5 van dit artikel.

5.6 Indien de Opdrachtgever een overschrijding van de overeengekomen huurtermijn voorziet dient hij Open Studio hiervan zo spoedig mogelijk over in kennis te stellen.

5.7 Het is Opdrachtgever toegestaan de verhuurovereenkomst kosteloos te annuleren indien dit schriftelijk en minimaal 48 uur voor de overeengekomen datum van levering van het gehuurde geschiedt. Bij te late annulering wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.

5.8 De Opdrachtgever is gehouden alle beschadigingen en/of veranderingen aan het verhuurde onverwijld schriftelijk aan Open Studio mede te delen. Het is Opdrachtgever te allen tijde verboden enige veranderingen en/of herstelwerkzaamheden aan het verhuurde uit te voeren.

5.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde ontstaan ten tijde van gebruik of na afloop van de huurtermijn, indien deze schade veroorzaakt wordt door veranderingen of herstelwerkzaamheden aangebracht door Opdrachtgever of andere personen die door hem in de mogelijkheid gesteld zijn voornoemde veranderingen en/of herstelwerkzaamheden uit te voeren.

5.10 Bij verlies of diefstal van, of onherstelbare schade aan het verhuurde is Opdrachtgever gehouden de som van de aanschafkosten van vervangende apparatuur (op basis van nieuwe gelijkwaardige apparatuur) en de kosten van vervanging aan Open Studio te voldoen. Indien het verhuurde niet onherstelbaar is beschadigd zal Opdrachtgever de kosten voor herstel van de schade voldoen tegen de in de markt geldende tarieven.

Artikel 6 – Gebruik

6.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het verhuurde voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan de overeengekomen bestemming en plaats, aan derden te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever, te kopiëren, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden.

6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de (verhuur) Overeenkomst over te dragen aan derden.

6.3 Opdrachtgever dient het verhuurde op zorgvuldige wijze en volgens voorschriften van Open Studio te gebruiken.

6.4 Open Studio is te allen tijde gerechtigd het verhuurde te inspecteren en te onderhouden. Opdrachtgever is verplicht Open Studio daartoe in de gelegenheid te stellen door haar tijdens kantooruren toegang tot het verhuurde te verschaffen, of buiten kantooruren indien nader overeengekomen.

6.5 Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage, zulks ter beoordeling van Open Studio, noodzakelijk worden, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Open Studio te melden. Open Studio voert de herstelwerkzaamheden zelf uit of laat deze voor zijn rekening door anderen uitvoeren. Opdrachtgever mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren. De kosten van herstelwerkzaamheden die door gedragingen van Opdrachtgever of van derden of ten gevolge van overmacht noodzakelijk worden, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.6 In geval van vermissing of beschadiging van het verhuurde of indien derden rechten doen gelden op het verhuurde, daaronder begrepen het leggen van beslag, of indien op enigerlei andere wijze de eigendomsrechten van Open Studio dreigen te worden geschaad, is Opdrachtgever verplicht Open Studio onverwijld hiervan in kennis te stellen.

Artikel 7 – Onderhoud en herstel van apparatuur

7.1 De inhoud van de door Open Studio te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.

7.2 Het onderhoud zal worden verricht tijdens de bij Open Studio geldende werkdagen en uren.

7.3 Open Studio behoudt zich het recht voor om haar onderhouds- en herstelwerkzaamheden op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Open Studio, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Open Studio met zich meebrengen.

7.4 Open Studio draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur.

7.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Open Studio noodzakelijk is om de storing te herstellen of voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Open Studio.

Artikel 8 – Onderhoudsvoorwaarden

8.1 Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Open Studio daarvan in kennis stellen.

8.2 Opdrachtgever is gehouden het personeel van Open Studio, of een door haar aangewezen derde toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan Open Studio ter beschikking te stellen.

8.3 Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Open Studio deze onder zich heeft voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

8.4 Reparaties of vermeerdering van onderhoudstijd, door elke buiten de apparatuur gelegen oorzaak, waaronder door ondeskundig gebruik van (personeel van) Opdrachtgever, of derden, of door het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden van de apparatuur, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Open Studio tracht op grond van de haar ter beschikking staande gegevens de Opdrachtgever zo goed mogelijk voor te lichten omtrent haar producten en diensten. Het verstrekken van mededelingen omtrent de eigenschappen of technische gegevens van een product brengt niet met zich mee, dat Open Studio enigerlei garantie omtrent het product afgeeft. Er is uitsluitend sprake van een garantie c.q. een garantietermijn indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Een door Open Studio verstrekte garantie blijft beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, één en ander ter keuze van Open Studio.

9.3 Ten aanzien van koop van producten geldt dat Open Studio uitsluitend dezelfde garantie verstrekt als de fabrikant en slechts indien en voor zover de fabrikant vrijwillig bereid is aan Open Studio te vergoeden hetgeen zij ingevolge de garantiebepalingen van de fabrikant claimt. Open Studio heeft het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan haar Opdrachtgever over te dragen. Deze is alsdan gehouden aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.

9.4 Van een eventueel door Open Studio afgegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden en omstandigheden van de Opdrachtgever, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder uitdrukkelijke toestemming van Open Studio werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder medeweten van Open Studio door derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met een door Open Studio gedane (hernieuwde) levering, alsmede met door Open Studio verrichte herstel en/of verbeteringswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

9.5 Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de Opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt Open Studio geen garantie. Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door Open Studio vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.

9.6 In geval van een aan Open Studio toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Open Studio aansprakelijk voor herstel, vervanging van geleverde goederen c.q. prestaties dan wel voor vergoeding van de achtergebleven prestaties tot een maximum van het overeengekomen bedrag voor uitvoering van de Overeenkomst.

9.7 Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. Open Studio is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de Opdrachtgever en schade wegens door Open Studio gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke Overeenkomst vormt.

9.8 Open Studio aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van: – overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven; – handelen of nalaten zijdens de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens Opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van Open Studio waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.

9.9 Open Studio is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.

9.10 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, veroorzaakt door Opdrachtgever die ontstaat aan Open Studio of aan derden toebehorende zaken, die veroorzaakt is door Opdrachtgever, zijn personeel, of door derden ingehuurd door Opdrachtgever.

9.11 De hiervoor genoemde beperkingen c.q. uitsluitingen gelden niet indien er sprake is van schade die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Open Studio dan wel haar leidinggevend personeel.

9.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Open Studio heeft gemeld.

9.13 Wanneer ingeval van terbeschikkingstelling of verhuur de zaken door brand, diefstal of soortgelijke onvoorziene omstandigheden geheel en al zijn vergaan/vervreemd, zal Open Studio trachten zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorg te dragen. Indien Open Studio dit binnen redelijke termijn kan realiseren, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Ingeval sprake is van gedeeltelijk vergaan / vervreemding en Open Studio niet tijdig kan vervangen, heeft de opdrachtgever recht op vermindering van de overeengekomen prijs naar rato, echter niet op schadevergoeding. Dit laatste geldt ook als de zaken geheel en al zijn vergaan. Indien Open Studio in beide gevallen niet tijdig tot vervanging kan overgaan, eindigt de overeenkomst van terbeschikkingstelling of verhuur.

9.14 Het geven van adviezen en het verrichten van consultancy werkzaamheden worden naar beste kennis van zaken gegeven. Open Studio aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het verrichten van deze werkzaamheden. Zulks kan ook de opdrachtgever nimmer ontheffen van de verplichting tot eigen onderzoek van de te leveren, ter beschikking te stellen, te verhuren zaken en/ of te verrichten diensten op hun geschiktheid voor het door hem beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken, onderdelen ervan en hun toepassingsmogelijkheden.

9.15 Ingeval van bewindvoering, curatele en/of beslaglegging en/of anderszins op zaken van Open Studio, die onder de opdrachtgever berusten, zal de opdrachtgever alle kosten, die Open Studio moet maken om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand zijdens Open Studio, aan Open Studio dienen te vergoeden.

9.16 Ingeval van bewindvoering, curatele en/of beslaglegging en/of anderszins op zaken van Opdrachtgever die via Open Studio bij derden zijn i.v.m. reparatie of i.v.m. elke andere reden dan ook, is de opdrachtgever ten alle tijden zelfstandig verantwoordelijk voor alle kosten die gemaakt moeten worden om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

Artikel 10 – Reclame

10.1 Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door Open Studio geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door Open Studio juist wordt bevonden, staat het aan Open Studio vrij om bij schade aan zaken – enkel na teruggave van de gebrekkige zaken – naar eigen keuze ofwel de tegenwaarde te vergoeden, ofwel – indien de zaken ondanks het gebrek voor het in de Overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden – de minderwaarde te vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming door Open Studio niet mogelijk zijn, dan is Open Studio niet aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde.

10.2 Zaken welke bij Open Studio worden afgehaald worden geacht door of namens de Opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. De Opdrachtgever kan na afloop geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

10.3 Met betrekking tot gehuurde apparatuur dient een klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht, aan Open Studio te worden gemeld. Klachten na beëindiging van de huurperiode zullen niet in behandeling worden genomen. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

10.4 Wanneer sprake is van onjuist gebruik van de zaken door de Opdrachtgever, is laatstgenoemde aansprakelijk voor de kosten, verband houdende met herstel of vervanging.

10.5 Ingeval sprake is van levering van zaken door Open Studio, gelden de reclameregeling en garanties zoals de derde/fabrikant deze heeft gegeven.

10.6 Het uitoefenen van het recht van reclame door de Opdrachtgever schort diens betalingsverplichtingen jegens Open Studio nimmer op.

Artikel 11 – Verzekering

11.1 Standaardverzekering met een eigen risico van 10% met een minimum van €250,- wereldwijd is inbegrepen bij de huurprijs. Uitgangspunt daarbij is “goed huisvaderschap”, niet laakbaar handelen en de klant heeft zorgplicht. Zo is bijvoorbeeld diefstal uit auto’s niet verzekerd. Indien sprake is van omstandigheden die buiten de verzekering van Open Studio vallen (bijvoorbeeld oorlogsgebieden en/of negatief reisadvies) is Opdrachtgever gehouden het verhuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren.

11.2 Schademelding dient binnen 24 uur bij Open Studio te geschieden, zowel schriftelijk als telefonisch. Bij verlies of diefstal worden schadeclaims alleen geaccepteerd met een geldig politierapport.

Artikel 12 – Verhuur van onroerende zaken

12.1 Bij de verhuur van onroerende zaken is Opdrachtgever verplicht de huisregels van Open Studio en alle aanwijzingen van het toezichthoudend personeel van Open Studio op te volgen.

12.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van zijn medewerkers, door hem ingeschakelde derden, zijn gasten en het door hem toegelaten publiek.

12.3 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor tenietgaan, schade en diefstal van eigendommen van Open Studio, van haar medewerkers en van door Open Studio ingeschakelde of toegelaten derden.

12.4 Opdrachtgever zal geen veranderingen aanbrengen aan of iets wegbreken uit de gehuurde ruimte.

Artikel 13 – Terbeschikkingstelling van personeel

13.1 Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van Open Studio, dan wel een door Open Studio ingehuurde derde begint met het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidingstijd, nacontrole, inpak- en uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden. Opdrachtgever dient alle met Open Studio overeengekomen uren voor personeel volgens de overeengekomen tarieven te vergoeden. Indien Opdrachtgever het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode dan afgesproken nodig heeft, dient Opdrachtgever deze uren volledig te vergoeden.

13.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en vrijwaart Open Studio voor alle vorderingen van derden ter zake.

13.3 Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade onder andere door verwonding of overlijden van het ter beschikking gestelde personeel indien dit is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of voortvloeit uit de terbeschikkingstelling.

13.4 Opdrachtgever zal de noodzakelijke verzekeringen afsluiten met betrekking tot het door Open Studio ter beschikking gestelde personeel.

13.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), alsmede gedurende een periode van 1 jaar na einde van deze Overeenkomst of verlenging daarvan personeel van Open Studio dat bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is (geweest) in dienst te nemen of op enigerlei wijze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te betrekken. Bij overtreding is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van eenmaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van het desbetreffende personeelslid zoals laatstelijk bij Open Studio gold verschuldigd, onverminderd het recht van Open Studio volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

Artikel 14 – Prijsopgaven

14.1 Alle bij de aanbiedingen verstrekte gegevens ten behoeve van de door Open Studio te leveren zaken, ter beschikking te stellen zaken, te verhuren zaken en te verrichten diensten worden naar beste weten en kunnen gegeven, echter zonder dat de Opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen. De Opdrachtgever is ermee bekend dat deze gegevens een algemene voorstelling van zaken geven en eventueel in geringe mate afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 15 – Prijzen

15.1 Alle door Open Studio opgegeven prijzen bij het leveren van zaken, feitelijke terbeschikkingstelling, huur/verhuur en het verrichten van diensten zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding en overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren. In het algemeen wordt de prijs bepaald per stuk, dan wel per uur dan wel per dag of per deel van een dag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2. De in de offerte opgegeven prijzen zijn in euro.

15.3 Alle door Open Studio gehanteerde prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, netto prijzen. Deze zijn exclusief: daarover verschuldigde betalingen, BTW-heffing, gemeentelijke leges en precariorechten, eventuele invoerrechten, taksen, tolkrechten en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege; kosten voor verpakking, vervoer en emballage. Opleidingen, cursussen en trainingen zijn gevrijwaard van BTW-heffing.

15.4 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden welke gelden op de dag van verzending c.q. terbeschikkingstelling van toepassing. Indien externe of niet voorzienbare omstandigheden, al dan niet van overheidswege, dat noodzakelijk maken is Open Studio gerechtigd haar prijzen voor de te verrichten werkzaamheden en te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de Overeenkomst door Open Studio is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht op aanspraak op een schadevergoeding.

15.5 Kosten, ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever, waardoor o.a. de uitvoering of voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt gestagneerd, zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 – Betaling

16.1 Betaling dient te geschieden overeenkomstig door Open Studio bij offerte, opdrachtbevestiging, Overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-)voorwaarden.

16.2 Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever van Open Studio een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.

16.3 De eigendomsrechten gaan over van Open Studio op Opdrachtgever wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

16.4 Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Open Studio is ontvangen, is Opdrachtgever aan Open Studio wettelijke rente verschuldigd, te berekenen vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn.

16.5 Opdrachtgever is voorts gehouden alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen aan Open Studio die Open Studio redelijkerwijs heeft moeten maken door of vanwege nietof onvolledige betaling.

16.6 In gevallen waarin Open Studio optreedt als verhuurder wordt door Opdrachtgever de huurprijs bij beëindiging van de huurperiode voldaan. Open Studio is gerechtigd van Opdrachtgever een waarborgsom te verlangen, strekkende tot verhaal van kosten en schade aan apparatuur of transportmiddelen. Bij uitblijven van voornoemde schade zal de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst, met aftrek van de huurprijs, in haar geheel door Open Studio aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.

16.7 Indien bij Open Studio gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Open Studio bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Open Studio ten gevolge van deze vertraagde aflevering geleden schade. Opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Open Studio heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd noch worden beleend, in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of onder welke titel dan ook uit het bedrijf c.q. uit de macht van Opdrachtgever worden gebracht totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Open Studio heeft voldaan.

Artikel 17 – Verzending

17.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van Open Studio verlaten.

17.2 De kosten van verzending of transport komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 – Vrijwaring

18.1 Opdrachtgever garandeert Open Studio dat Opdrachtgever toestemming heeft van rechthebbenden om door Opdrachtgever aangedragen materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, door Open Studio te laten gebruiken, bewerken en verveelvoudigen zoals bepaald in de Overeenkomst waaronder het te laten vastleggen op geluid, beeld, of andere informatiedragers.

18.2 Opdrachtgever vrijwaart Open Studio voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten van intellectuele eigendom. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Open Studio voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen aanspraken van derden in gevallen waarin Opdrachtgever een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, onder meer door het voorschrijven van bepaalde handelingen, teksten, of objecten.

Artikel 19 – Overmacht

19.1 Open Studio is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop Open Studio geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Open Studio (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen werkstakingen en andere acties van personeel van Open Studio en/of haar toeleveranciers, ziekte van werknemers of door Open Studio ingeschakeld personeel, storing in de apparatuur van Open Studio, transportmoeilijkheden, en andere stagnatie in de normale gang van haar onderneming. De verplichtingen van Open Studio worden opgeschort tot het moment waarop Open Studio alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Open Studio in verzuim raakt ten aanzien van nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

19.2 Indien ten gevolge van overmacht de nakoming van de Overeenkomst door Open Studio met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtgever als Open Studio bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Open Studio recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.

Artikel 20 – Software; Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

20.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever slechts gerechtigd tot eigen gebruik van software en is hij onbevoegd deze te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.

20.2 Open Studio dan wel haar licentiegever(s) blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten inzake de software. Opdrachtgever verkrijgt enkel een gebruiksrecht.

Artikel 21 – Geheimhoudingsplicht

21.1 Het is Opdrachtgever verboden om gedurende het bestaan van een met Open Studio gesloten Overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen omtrent bedrijfsvoering of relaties van Open Studio, dan wel door Open Studio gebruikte specifieke kennis bij haar producten.

Artikel 22 – Ontbinding

22.1 In geval Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, aanvraag daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel bij overname daarvan door derden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Open Studio is alsdan gerechtigd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de Opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door Open Studio gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van Open Studio om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.

22.2 Opdrachtgever machtigt Open Studio onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op alle voorwaarden, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Open Studio en haar Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen gerezen tussen Open Studio en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Open Studio behoudt zich het recht om Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.

OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN

Voorts geldt het volgende met betrekking tot (de inschrijving voor) opleidingen, cursussen en trainingen. Daarnaast zijn voor consumenten de consumentenvoorwaarde onderwijs van kracht: http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2015/07/NRTO-AV-16-04-2015.pdf

Artikel 24- Missie en grondslagen

24.1 Open Studio heeft tot doel het gebruik en de ontwikkeling van audiovisuele middelen als uitdrukkingsmogelijkheid voor groepen en personen. Open Studio beoogt hiermee onder meer open communicatie tussen mensen en bevordering van maatschappelijke participatie.

24.2. Voorts geldt de volgende verplichting: personeel en studerenden dienen zich te onthouden van gedrag dat in het openbaar, mondeling of schriftelijk of met afbeelding getoond wordt, dat opzettelijk beledigend is voor een groep mensen en/of dat aanzet tot haat tegen mensen, tot discriminatie van mensen, tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed wegens hun ras, hun sekse, hun seksuele geaardheid, hun godsdienst of hun levensovertuiging, en de content van presentaties is niet pornografisch.

24.3 Het is de missie van Open Studio om met behulp van audiovisuele media haar doelstelling ‘het bevorderen van open communicatie en maatschappelijke participatie’ een democratische samenleving te bevorderen waarin open communicatie een sleutelbegrip is. De audiovisuele media, waaronder video en film, zijn zeer krachtige middelen voor het overbrengen van een boodschap en het medium wordt in toenemende mate gebruikt in de hedendaagse maatschappij. Open Studio geeft opleidingen, cursussen en trainingen zodat dit communicatiemiddel bereikbaar en bruikbaar wordt voor een zo groot mogelijke groep mensen. Het accent ligt op het maken van producties welke erop gericht zijn een boodschap over te brengen, waarbij de bepalingen in het vorige lid van dit artikel in acht dienen te worden genomen.

24.4 Open Studio staat voor een open en prettig leerklimaat waarvoor deelnemers aan de opleidingen, cursussen en trainingen en medewerkers van Open Studio zorg dienen te dragen.

Artikel 25 – Algemene bepalingen

25.1 Schriftelijke of mondelinge informatie van Open Studio aan (potentiële) Opdrachtgevers zal te allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

25.2 Opleidingen, cursussen en trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimale aantal deelnemers wordt vastgesteld door Open Studio. Open Studio behoudt zich te allen tijde het recht voor data en tijden van opleidingen, cursussen en trainingen te wijzigen en/of deze te annuleren bij overmacht.

25.3 Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Open Studio er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Open Studio studenten hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in kennis stellen. De lesdag zal dan opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of lesdag geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden, ook niet wanneer door overmacht Open Studio hier enig voordeel van ondervindt.

25.4 Inhalen van een lesdag is geen recht van de student. Wel zal Open Studio indien wenselijk en organisatorisch mogelijk, het inhalen van een lesdag proberen te faciliteren tegen een passende en op dat moment vast te stellen vergoeding.

25.5 Alle genoemde data in uitingen van Open Studio zijn indicatief. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.

25.6 Open Studio is gerechtigd om haar moverende redenen een gehele of gedeeltelijke activiteit af te gelasten. Open Studio is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Alle reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd pro rato.

25.7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijfs- en toegangskosten voor rekening van de Opdrachtgever.

25.8 Excursies die onderdeel zijn van een opleiding, cursus of training zijn alleen toegankelijk voor de Opdrachtgever. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijde geweigerd.

25.9 De intellectuele eigendomsrechten op het les/cursusmateriaal blijven te allen tijde bij Open Studio. Gebruik van studiemateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

25.10 Gedurende de looptijd van een opleiding komt Opdrachtgever in aanmerking voor 40% korting op de huurprijs van apparatuur. Na afloop van de opleiding komen deelnemers in aanmerking voor 30% korting – het jaar daarna 20% – het jaar daarna 10% en het jaar daarna komt de mogelijkheid voor korting te vervallen. Deze korting geldt niet voor deelnemers aan een cursus of training op maat en evenmin voor aankopen in de Open Studio (web)winkel

25.11 Gedurende de looptijd van een opleiding komt Opdrachtgever in aanmerking voor 20% korting op het kopiëren van materiaal. Deze korting geldt niet voor deelnemers aan een cursus of training op maat en evenmin voor een aankoop in de Open Studio (web)winkel.

25.12 Kortingen zijn nooit cumulatief van toepassing. In geval van overlap, wordt automatisch het voor de Opdrachtgever voordeligste kortingstarief gehanteerd of, indien anders, vermeld bij de betreffende activiteit.

25.13.1 Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

25.13.2 De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

25.13.3 De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

25.14 Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van Open Studio, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Artikel 26 – Inschrijving

26.1 Bij inschrijving verklaart Opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

26.2 Inschrijven kan via de website, telefonisch, via e-mail of bij Open Studio.

26.3 Na inschrijving heeft Opdrachtgever een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Daarna is de inschrijving definitief.

26.4 Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de betaling.

26.5 Als een opleiding, cursus of training is volgeboekt wordt Opdrachtgever op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 27- Betaling

27.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting. Betaling is mogelijk via automatische incasso, door overboeking of door contante of pinbetaling aan de balie bij Open Studio. Bij de eerste betaalwijze is betaling in meerdere termijnen mogelijk, bij de overige uitsluitend het volledige bedrag.

27.2 Bij betaling in termijnen ontvangt de Opdrachtgever een afschrift van betaalde en te betalen termijnen en een exemplaar van de inschrijvingsvoorwaarden (art. 24-32).

27.3 Bij annulering binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen worden alleen de in deze periode gevolgde lesdagen in rekening gebracht.

27.4 Bij creditering zorgt Open Studio ervoor dat het te betalen bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de Opdrachtgever staat.

27.5 In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Open Studio de Opdrachtgever de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.

27.6.1 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De

ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en

geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze

betalingsherinnering alsnog te betalen.

27.6.2 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn

over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in

rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

27.6.3 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten

opschorten.

Artikel 28 – Verzuim, tussentijdse beëindiging en annuleren

28.1 In geval van annulering na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen en voor de geplande startdatum heeft Opdrachtgever het recht om in zijn plaats kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding.

28.2 Annulering na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen geeft geen recht op restitutie.

28.3 Annuleren is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk.

28.4 Verzuim of tussentijds verlaten van lessen, excursies of andere activiteiten geeft geen recht op het inhalen van de les, excursie of andere activiteit, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.

28.5 In uitzonderlijke gevallen bij zwaarwegende omstandigheden uitsluitend voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld indienen. Het is vervolgens aan de directie ter beoordeling of dit verzoek gehonoreerd wordt.

Artikel 29 – Gebruik van voorzieningen en middelen

29.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik van de apparatuur die gedurende de opleiding, cursus of training in gebruik wordt gegeven, overeenkomstig de instructies van de docenten en de bijgeleverde schriftelijke aanwijzingen.

29.2 Voor het gebruik van apparatuur gelden de bepaling zoals in deze Algemene Voorwaarden omschreven m.b.t. verhuur en terbeschikkingstelling (artikel 5 t/m 11).

29.3 De apparatuur die wordt verstrekt in het kader van opleiding, cursus of training mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

29.4 De deelnemer handelt bij het gebruik van de voorzieningen en middelen niet in strijd met het doel, de missie en de grondslagen van Open Studio en de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

29.5 De rechten van producties uit opleidingen, cursussen en trainingen behoren toe aan Open Studio.

29.6 Het maken van geluid- en/of beeldopnamen van de lessen is verboden.

Artikel 30 – Huisregels en ordemaatregelen

30.1 Open Studio behoudt zich het recht om Opdrachtgever in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Opdrachtgevers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen, die naam, eer en het belang van Open Studio kunnen schaden of frauduleuze handelingen plegen kunnen geschorst worden.

30.2 Open Studio kan voorschriften en maatregelen nemen voor de goede gang van zaken binnen Open Studio, mede gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.

30.3 Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden of hieruit voortvloeiende voorschriften en maatregelen kan door Open Studio aan de Opdrachtgever tijdelijk of definitief de toegang tot de opleiding, cursus of training en de gebouwen waar deze plaatsvindt worden ontzegd.

30.4 Ontzegging van de toegang geeft geen rechten op restitutie van de inschrijvingsgelden.

30.5 Tegen een besluit van ontzegging van de toegang kan bezwaar worden gemaakt bij de directie van Open Studio middels de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen klachtenprocedure.

Artikel 31 – Privacy

31.1 Open Studio draagt zorg voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Alle door Opdrachtgevers verstrekte informatie zal door Open Studio, haar medewerkers en docenten vertrouwelijk behandeld worden.

31.2 Opdrachtgever heeft recht op inzage van de opgenomen gegevens in de administratie van Open Studio waar betrokkene is ingeschreven, betreffende de persoon en resultaten.

31.3 Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Open Studio die daar uit hoofde van hun functie over moeten beschikken.

31.4 De Opdrachtgever heeft het recht te verzoeken om de gegevens van de betrokken te doen verbeteren, aan te vullen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake doende zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift voorkomen.

31.5 Gegevens uit de administratie worden slechts aan derden verstrekt voor zover dit voortkomt uit het doel van de registratie in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van degene wiens gegevens het betreft.

Artikel 32 – Klachtenprocedure

Uiteraard doet Open Studio er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen. Open Studio neemt daarbij de volgende procedure in acht:

32.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Open Studio. Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

32.2 De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

32.3 Klachten dienen schriftelijk aan Open Studio kenbaar te worden gemaakt. (Adres: Open Studio, t.a.v. H.T.M. Grooten, Johann Siegerstraat 16, 1096 BH Amsterdam.)

32.4 Open Studio neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Open Studio adviseert de Opdrachtgever om de klacht aangetekend te versturen. De Opdrachtgever geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen dient de Opdrachtgever tevens de naam van opleiding, cursus, of training, de locatie en de docent te vermelden.

32.5 Een klacht zal door Open Studio altijd vertrouwelijk worden behandeld.

32.6 Open Studio zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager.

32.7 Klachten worden binnen 14 dagen afgehandeld.

32.8 Indien binnen deze termijn geen passende oplossing geboden kan worden zal Open Studio de Opdrachtgever hiervan, met opgave van de reden van het uitstel, voor het einde van deze periode op de hoogte stellen. Tevens zal een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen Open Studio verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

32.9 De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van Open Studio (H.T.M. Grooten). 32.10 Klachten en de wijze van afhandeling worden door Open Studio geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.

32.11 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

a) Geschillen tussen student/cursist en onderwijsinstelling over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze onderwijsinstelling te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student/cursist als door de onderwijsinstelling aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag Versie 7.3. Algemene Voorwaarden NRTO d.d. 29 maart 2010 7 (

www.degeschillencommissie.nl ).

b) De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student/cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 van de Algemene Voorwaarden bij de onderwijsinstelling heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie dient de student/ cursist schriftelijk aangegeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Indien de student/ cursist vervolgens vermeld een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van formeel geschil.

c) Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

d) Door de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

e) Wanneer de student/cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie is de onderwijsinstelling aan deze keuze gebonden.

f) Wanneer de onderwijsinstelling een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de student/cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De onderwijsinstelling dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

g) Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het NRTO-lid en de gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

http://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden/

http://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/

h) De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. Eventuele consequenties worden door de onderwijsinstelling snel afgehandeld.

i) In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid a) tot en met h) van deze Geschillenregeling geen toepassing.

DISCLAIMER: Open Studio kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op de website van Open Studio.

Amsterdam, 3 december 2014

Correspondentie m.b.t. dit statuut kunt u richten tot :

T.a.v.: Huub Grooten Directeur Johann Siegerstraat 16 1096 BH Amsterdam