Sign in / Create account

Please provide email address.
Please enter a password.
* {[v[0]]}
Wachtwoord vergeten?
Please enter your voornaam.
Please enter your achternaam.
Please provide a valid email address.
Please enter a wachtwoord.

* Emailadres is al geregistreerd * {[v[0]]}

Winkelwagen


Voorwaarden

Verkoop, verhuur en opdrachten

Onderstaande voorwaarde hebben betrekking op de opleidingen van Open Studio. Voor de algemene voorwaarden voor de andere afdelingen zoals verkoop, verhuur en opdrachten kun je de link hieronder gebruiken.

Klik hier Voor de algemene Algemene voorwaarden inzake verkoop, verhuur en opdrachten van: Open Studio B.V.

Algemene voorwaarden inzake opleidingen van: Open Studio B.V.

Johann Siegerstraat 16

1096 BH Amsterdam

Inschrijfnummer K.v.K.: 33275879

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE AFNEMERS

Voor de zakelijke markt geldt dat opleiders over algemene voorwaarden moeten beschikken.

1. Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst op het gebied van opleidingen van Open Studio B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “Open Studio”.
 2. De opdrachtgever (de rechtspersoon of natuurlijke persoon) die ten behoeve van zichzelf of een ander - bijvoorbeeld voor zijn werknemers - met Open Studio de overeenkomst sluit, wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Daarnaast zijn voor deze algemene voorwaarden de volgende partijen aan de orde: 
  a. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de opleiding. Daar waar in deze algemene voorwaarden verplichtingen zijn opgenomen voor de deelnemer, is het de verantwoordelijkheid van de wederpartij dat de deelnemer bedoelde verplichtingen nakomt, indien hij niet zelf de deelnemer is; 
  b. opleider: de natuurlijke persoon die (een deel van) de opleiding verzorgt, bijvoorbeeld een werknemer van Open Studio of een door Open Studio hiervoor ingeschakelde derde.
 5. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Open Studio, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 6. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 7. Onder “documenten” wordt verstaan: door Open Studio en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken documenten, zoals lesmateriaal, kopieën van de eventueel voor de deelname vereiste diploma’s, certificaten e.d. van vooropleidingen etc. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 8. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Open Studio en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 9. Onder “opleiding” wordt verstaan: een door Open Studio uit haar assortiment aangeboden opleiding, training of cursus en/of een door Open Studio in opdracht samengestelde opleiding, training of cursus.
 10. Onder “lesgeld” wordt verstaan: de voor de opleiding overeengekomen vergoeding.
 11. Onder “lesmateriaal” wordt verstaan: de voor de opleiding benodigde materialen, zoals syllabi, audiovisuele materialen en overige opleidingsmaterialen.
 12. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 13. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopleidingen.

2. Aanbod, lesgeld, prijzen/tarieven

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Open Studio mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding (de inschrijving voor de opleiding) herroepen.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen of anders wordt vermeld, zijn de in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde lesgelden en overige prijzen/tarieven vrijgesteld van BTW en exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten van de wederpartij/deelnemer.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht Open Studio niet tot levering van een deel van de aangeboden opleiding/opleidingen tegen een overeenkomstig deel van het lesgeld.
 4. Het aanbod, het lesgeld en de overige prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor vervolg- of nieuwe opleidingen.
 5. Getoonde voorbeelden van het lesmateriaal en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Open Studio zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Hetzelfde geldt voor door Open Studio genoemde data, deze zijn altijd indicatief.

3. Inschrijving, totstandkoming overeenkomsten, bedenktijd, plaatsing

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Open Studio de inschrijving voor de opleiding heeft ontvangen en dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Inschrijving kan via de website, telefonisch of via een aan Open Studio gerichte e-mail plaatsvinden.
 2. Na inschrijving heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij de bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
 3. Al ontvangen lesmateriaal retourneert de consument onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - aan Open Studio.
 4. Indien de opleiding al is begonnen binnen bedoelde bedenktijd, brengt Open Studio bij ontbinding alleen de al gevolgde lesdagen in rekening.
 5. Bij creditering betaalt Open Studio uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding de van de consument ontvangen bedragen terug.
 6. De consument kan pas terugbetaling vorderen nadat Open Studio het lesmateriaal retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat het lesmateriaal door hem is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 7. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling. Indien de opleiding is volgeboekt, plaats Open Studio de deelnemer op een wachtlijst.
 8. Een opleiding vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Dit betekent dat Open Studio afwijzend op een inschrijving mag beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft. Open Studio bepaalt het minimale aantal deelnemers.
 9. Open Studio is pas gebonden aan: 
  a. mondelinge afspraken; 
  b. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Open Studio hierna - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opleiding of afspraken is begonnen.

4. Inschakeling derden

Open Studio mag (delen van) de opleiding door derden laten verzorgen.

5. Informatie van de wederpartij/deelnemer, privacy

 1. Open Studio behandelt de verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan werknemers, opleiders of derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of uit hoofde van diens functie dan wel met voorafgaande toestemming van de wederpartij/deelnemer op wie de informatie betrekking heeft.
 2. Open Studio neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en de opleiders/overige derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Open Studio als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en opleiders/overige derden zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Open Studio de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze verordening.
 5. De wederpartij/deelnemer heeft recht op inzage van zijn eigen - in de administratie van Open Studio opgenomen - persoonsgegevens, waaronder zijn opleidingsresultaten. De wederpartij/deelnemer kan daarnaast aan Open Studio vragen om deze gegevens te (doen) verbeteren, aanvullen of verwijderen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake doende zijn dan wel in strijd met de in lid 4 genoemde verordening in de administratie van Open Studio voorkomen.
 6. De wederpartij/deelnemer zorgt ervoor dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Open Studio voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 7. Indien na acceptatie van een inschrijving blijkt dat de bij inschrijving verstrekte informatie onjuist, onvolledig of niet authentiek is, informeert Open Studio de wederpartij/deelnemer hierover. Open Studio kan de wederpartij/deelnemer daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog de correcte/benodigde informatie te leveren. Indien de wederpartij/deelnemer na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan deze verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Open Studio mag de overeenkomst (met betrekking tot de desbetreffende deelnemer) dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van Open Studio en/of het recht van Open Studio alsnog nakoming te vorderen niet aan.

6. Toegang tot de opleiding, verzuim, annulering/tussentijdse beëindiging

 1. De opleiding en eventuele excursies/specifieke onderdelen van de opleiding zijn alleen toegankelijk voor de ingeschreven deelnemer. Vervanging van een ingeschreven deelnemer is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Open Studio. De nieuwe deelnemer moet in ieder geval voldoen aan gestelde toelatingseisen.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag een ingeschreven deelnemer kosteloos worden vervangen door een andere deelnemer indien er sprake is van een annulering na afloop van de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, maar vóór de geplande startdatum. Bij gebreke van een vervangende deelnemer geeft annulering na de wettelijke bedenktijd geen recht op restitutie van betaald lesgeld.
 3. Annulering moet schriftelijk geschieden.
 4. Verzuim van lessen of het tussentijds verlaten van een les, excursie of andere opleidingsactiviteit door de deelnemer geeft de deelnemer geen recht op het inhalen van deze les/excursie/activiteit noch op een gehele/gedeeltelijke restitutie van betaald lesgeld. Wel zal Open Studio op verzoek - indien wenselijk en organisatorisch mogelijk - proberen het inhalen van een lesdag te faciliteren tegen een passende en op dat moment vast te stellen vergoeding.
 5. In uitzonderlijke situaties - bij zwaarwegende omstandigheden en uitsluitend bij schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of overlijdensverklaring - kan de deelnemer/kunnen diens erven bij een schriftelijk annuleringsverzoek tevens restitutie vragen van (een deel van) het lesgeld. Het is vervolgens aan Open Studio of zij dit verzoek al dan niet honoreert.

7. Huisregels en ordemaatregelen

 1. Open Studio kan voorschriften geven en maatregelen nemen voor de goede gang van zaken binnen Open Studio/binnen een opleiding. De wederpartij zorgt er voor dat hij/de deelnemer de in dit kader voor de opleiding geldende (huis)regels, aanwijzingen, instructies e.d. in acht neemt en zich altijd op een zodanige wijze gedraagt dat overige deelnemers geen hinder ondervinden.
 2. Open Studio behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren, te schorsen en/of - al dan niet definitief- te verwijderen van de opleiding/de locatie indien de deelnemer zich niet gedraagt conform het bepaalde in lid 1 dan wel anderszins zich niet gedraagt conform de op de opleiding geldende sociale norm, frauduleuze handelingen verricht, agressief gedrag vertoont of zich op zodanige wijze gedraagt dat dit de naam, de eer en/of belangen van Open Studio schaadt of kan schaden. De hieruit voortvloeiende kosten en overige gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij/deelnemer. Weigering, schorsing en/of verwijdering zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden.
 3. Een in lid 2 bedoelde weigering, schorsing en/of verwijdering geeft de wederpartij geen recht op restitutie van lesgelden.
 4. De wederpartij/deelnemer kan bezwaar maken tegen een beslissing tot weigering, schorsing en/of verwijdering conform het bepaalde in het klachtartikel (artikel 9).

8. Uitvoering van de opleiding, wijzigingen, vervanging

 1. De door Open Studio over de opleiding verstrekte specifieke schriftelijke of mondelinge informatie zal te allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat zijn.
 2. Open Studio zet voor de opleiding gekwalificeerde opleiders in.
 3. Open Studio spant zich in de opleiding op de geplande/meegedeelde opleidingsdata en -tijden te laten plaatsvinden, maar zij mag altijd wijzigingen doorvoeren indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data/tijden kan plaatsvinden. Open Studio informeert de deelnemer zo spoedig mogelijk over eventuele wijzigingen.
 4. Open Studio mag daarnaast (overige) organisatorische of inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in het opleidingsprogramma of de beoogde opleider vervangen indien de omstandigheden daar in redelijkheid aanleiding toe geven, zoals bij ziekte/verhindering van de opleider. Indien vervanging niet mogelijk blijkt of een lesdag om andere redenen geen doorgang kan vinden, stelt Open Studio de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Uitval van een opleider/lesdag geeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.
 5. Indien Open Studio om haar moverende redenen (een deel van) de opleiding annuleert, heeft de wederpartij/deelnemer recht op restitutie van een evenredig deel van al betaald lesgeld. Open Studio is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die de wederpartij/deelnemer hierdoor lijdt.

9. Klachtenprocedure, Geschillencommissie

 1. Open Studio spant zich te allen tijde in de overeengekomen opleiding naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat de wederpartij/deelnemer niet tevreden is. Alsdan geldt onderhavige klachtenprocedure.
 2. Klachten over (een deel van) de opleiding meldt de wederpartij/deelnemer - indien mogelijk - direct tijdens de opleiding, maar in ieder geval binnen een maand na afronding van de opleiding. Alle gevolgen van het niet direct/tijdig melden zijn voor risico van de wederpartij/deelnemer. Indien een klacht niet direct/tijdig worden gemeld, kan dit tot gevolg hebben dat Open Studio een klacht niet meer in behandeling hoeft te nemen.
 3. Open Studio neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Een klacht kan zowel per post worden ingediend (p/a: Open Studio, t.a.v. de heer H.T.M. Grooten, Siegerstraat 16, 1096 BH Amsterdam) als per e-mail (e-mailadres: mail@openstudio.nl ), maar de wederpartij/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van de klacht door Open Studio. Om die reden adviseert Open Studio de wederpartij/deelnemer de klacht per aangetekende post te versturen.
 4. De wederpartij/deelnemer stelt Open Studio in staat de klacht te onderzoeken door zijn klacht zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, deze te voorzien van een dagtekening, de naam van de klager, de naam van de opleiding, de naam van de docent en - indien mogelijk - van bewijsstukken en daarnaast alle overige hiervoor relevante informatie aan Open Studio te verstrekken.
 5. Open Studio behandelt een klacht altijd vertrouwelijk.
 6. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht stuurt Open Studio een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verzending van deze ontvangstbevestiging zal Open Studio inhoudelijk op de klacht reageren. Indien Open Studio de klacht niet tijdig kan behandelen/niet tijdig een passende oplossing kan bieden, stelt Open Studio de wederpartij/deelnemer hiervan binnen laatstgenoemde termijn gemotiveerd op de hoogte met vermelding van een indicatie van de termijn waarbinnen zij verwacht alsnog uitsluitsel te kunnen geven.
 7. Ontvangen klachten en de correspondentie/informatie inzake de wijze van afhandeling worden door Open Studio geregistreerd en gedurende een periode van 2 jaar na ontvangst bewaard.
 8. Indien partijen de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor onderstaande geschillenregeling.
 9. Zowel de wederpartij/deelnemer als Open Studio kan zich alsdan richten tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen ( Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag/ Postbus 90600, 2509 LP Den Haag). Meer informatie over deze commissie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.
 10. De Geschillencommissie neemt een geschil van de wederpartij/deelnemer alleen in behandeling als de wederpartij/deelnemer in eerste instantie een klacht heeft ingediend bij Open Studio (conform het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel) en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie moet de wederpartij/deelnemer schriftelijk aan deze commissie melden dat de uitkomst van de interne klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid en hij derhalve een beroep wil doen op de Geschillencommissie. Op dat moment is er sprake van een formeel geschil.
 11. Een geschil moet binnen 3 maanden na het ontstaan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 12. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding aan de Geschillencommissie verschuldigd.
 13. Indien de wederpartij/deelnemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, is Open Studio aan deze keuze gebonden. Indien Open Studio een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, informeert Open Studio de wederpartij/deelnemer eerst over dit voornemen en geeft zij de wederpartij/deelnemer de mogelijkheid zich binnen 5 weken na deze mededeling uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. Open Studio informeert de wederpartij/deelnemer daarbij dat het haar vrijstaat het geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen indien zij niet binnen genoemde termijn een reactie van de wederpartij/deelnemer heeft ontvangen.
 14. Open Studio is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Bij de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie staan enerzijds onderhavige algemene voorwaarden centraal en anderzijds de gedragscode van NRTO (www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes).De Geschillencommissie neemt daarnaast het voor haar geldende reglement in acht (zie www.degeschillencommissie.nl).
 15. De Geschillencommissie doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Indien de uitspraak consequenties heeft voor Open Studio/moet leiden tot acties van Open Studio, zal Open Studio dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitspraak oppakken.
 16. Voornoemde bepalingen inzake de geschillenbeslechting door de Geschillencommissie zijn niet van toepassing in die gevallen waarin bij formeel onderwijs in een (andere) bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, bijvoorbeeld bij examinering.

10. Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Open Studio gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt Open Studio geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Open Studio is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies of vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Open Studio aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Open Studio gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het lesgeld voor de desbetreffende opleiding.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Open Studio hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Open Studio is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garanties - indien de schade is ontstaan door: 
  a. gebruik van het lesmateriaal/in gebruik gegeven apparatuur in strijd met het doel hiervan of gebruik in strijd met de door/namens Open Studio verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.; 
  b. fouten, onvolledigheden e.d. in de door of namens de wederpartij/deelnemer aan Open Studio verstrekte informatie; 
  c. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij; 
  d. of als gevolg van een keuze van de wederpartij/deelnemer die afwijkt van wat Open Studio adviseerde en/of gebruikelijk is; 
  e. het niet/onvoldoende aansluiten van het kennisniveau van de deelnemer of de gevolgde vooropleiding bij (het niveau van) de opleiding.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Open Studio voor eventuele aanspraken van derden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Open Studio of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Open Studio de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

11. Betaling

 1. De wederpartij is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.
 2. Open Studio mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van het overeengekomen lesgeld.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Open Studio een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Open Studio bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Open Studio geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: 
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); 
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Open Studio de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Open Studio de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Dit kan inhouden dat Open Studio de deelnemer de toegang tot de opleiding ontzegt, totdat er alsnog betaald is. Voornoemd opschortingsrecht heeft Open Studio eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 10. Ontvangen betalingen brengt Open Studio eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij mag de vorderingen van Open Studio niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Open Studio heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Open Studio is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst gegeven opleiding en geleverde/vervaardigde lesmaterialen. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Open Studio voorbehouden.
 2. Dit betekent - onder meer -, dat de wederpartij/deelnemer het door Open Studio geleverde of vervaardigde lesmateriaal of delen daarvan niet - anders dan voor persoonlijk gebruik - mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij dit lesmateriaal niet mag vermenigvuldigen of doorverkopen, niet anderszins aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen zonder de voorafgaande toestemming van Open Studio.
 3. De wederpartij/deelnemer staat er voor in dat de door hem aan Open Studio verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Open Studio door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.
 4. Het is de deelnemer verboden om tijdens de lessen geluids- of beeldopnamen te maken.

13. Gebruik van voorzieningen en middelen, kortingen

 1. Gedurende de looptijd van de opleiding komt de deelnemer in aanmerking voor korting op de huurprijs van apparatuur. Na afloop van de opleiding geldt een afbouwende kortingsregeling.
 2. Daarnaast komt de deelnemer gedurende de looptijd van de opleiding in aanmerking voor een korting van 20% op het kopiëren van materiaal. Deze korting geldt niet bij een opleiding op maat of voor aankopen in de (web)winkel van Open Studio.
 3. Kortingen zijn nooit cumulatief van toepassing. Bij overlap, hanteert Open Studio automatisch het voor de deelnemer voordeligste kortingstarief bij de betreffende activiteit.
 4. Indien Open Studio tijdens de opleiding apparatuur aan de deelnemer in gebruik geeft, gebruikt de deelnemer deze apparatuur zorgvuldig en overeenkomstig de verstrekte handleidingen, gebruiksaanwijzingen e.d. en de door Open Studio/de opleider gegeven instructies.
 5. Tenzij partijen anders overeenkomen, gelden daarnaast de volgende (gebruiks)voorschriften. De deelnemer zorgt er voor dat: 
  a. hij de apparatuur bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan Open Studio. Bij gebreke daarvan wordt de apparatuur geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de deelnemer te zijn meegegeven of afgeleverd; 
  b. de apparatuur gedurende de periode van gebruik in goede staat blijft. De deelnemer meldt storingen, beschadigingen e.d. direct na ontstaan aan Open Studio onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Open Studio. De deelnemer is aansprakelijk voor alle tijdens of na afloop van de gebruiksperiode ontstane schade indien deze schade het gevolg is van door/namens de deelnemer aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen/uitgevoerde herstelwerkzaamheden. Tenzij de apparatuur onherstelbaar beschadigd is, brengt Open Studio de herstelkosten tegen de in de markt geldende tarieven aan de deelnemer in rekening. Bij verlies of diefstal van (onderdelen van) de apparatuur of bij onherstelbare schade is de deelnemer gehouden de som van de aanschafkosten van vervangende onderdelen/apparatuur - op basis van nieuwe gelijkwaardige onderdelen/apparatuur - en de overige kosten van vervanging aan Open Studio te voldoen; 
  c. hij Open Studio direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op de apparatuur of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt mede begrepen fiscaal bodembeslag. De deelnemer informeert de beslaglegger direct dat de apparatuur eigendom is van Open Studio; 
  d. hij de apparatuur na afloop van de periode in de staat en eventuele emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan Open Studio retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van de apparatuur en noodzakelijke kosten voor reparaties zijn voor rekening van de deelnemer.
 6. De eigendom van de apparatuur blijft te allen tijde berusten bij Open Studio. Het is de deelnemer niet toegestaan: 
  a. de apparatuur voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan het overeengekomen doel en de overeengekomen plaats(en); 
  b. de apparatuur aan derden te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven, (onderdelen van) de apparatuur te kopiëren, te verpanden of anderszins te bezwaren/vervreemden; 
  c. wijzigingen aan de apparatuur aan te brengen of (zelf) (herstel)werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de apparatuur; 
  d. zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot (het gebruik van) de apparatuur over te dragen aan derden.
 7. Open Studio mag de apparatuur tijdens de gebruiksperiode te allen tijde inspecteren en onderhouden. De deelnemer stelt Open Studio hiertoe in de gelegenheid door haar - in beginsel tijdens kantooruren - toegang te verschaffen tot de apparatuur en alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen. Wanneer de deelnemer van mening is dat herstel- of onderhoudswerkzaamheden als gevolg van normale slijtage noodzakelijk zijn, meldt hij dit direct aan Open Studio. Indien Open Studio eveneens oordeelt dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn, voert zij deze werkzaamheden uit of laat deze uitvoeren door een derde. De kosten van de werkzaamheden zijn voor rekening van Open Studio, tenzij blijkt dat het noodzakelijke herstel/onderhoud niet voortvloeit uit normale slijtage van de apparatuur, maar uit gedragingen/nalaten van de deelnemer of het gevolg is van overmacht aan de zijde van Open Studio. Alsdan zijn de kosten voor rekening van de deelnemer.
 8. Indien aan de orde, leggen partijen de afspraken omtrent door Open Studio te leveren (periodieke) onderhoudsdiensten en eventuele bijbehorende serviceniveaus vast in een schriftelijke overeenkomst. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Open Studio geldende werkdagen en -uren. Reparaties of verlenging van onderhoudstijd als gevolg van buiten de apparatuur gelegen oorzaken - bijvoorbeeld als gevolg van ondeskundig gebruik van de apparatuur door de deelnemer - is voor rekening van de deelnemer.
 9. Open Studio behoudt zich het recht voor om onderhouds- en herstelwerkzaamheden op te schorten gedurende de tijd dat zich op de locatie waar de apparatuur zich bevindt omstandigheden voordoen die - naar het oordeel van Open Studio - risico’s opleveren voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Open Studio.
 10. Indien Open Studio bij onderhouds- of herstelwerkzaamheden onderdelen vervangt, worden de vervangende onderdelen en blijven de vervangen onderdelen eigendom van Open Studio.
 11. Open Studio zorgt er voor dat zij haar expertise omtrent de apparatuur actueel houdt.

14. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Open Studio mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: 
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan; 
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

15. Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Open Studio, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Open Studio wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Open Studio, van de door haar ingeschakelde opleiders/derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Open Studio: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Open Studio of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals ziekte/overlijden van de beoogde opleider waarbij Open Studio in redelijkheid niet tijdig voor adequate vervanging kan zorgen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Open Studio tot aan dat moment nakomen.

16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Behoudens de geschillenregeling zoals opgenomen in artikel 9, staat het partijen ook altijd vrij om eventuele geschillen voor te leggen aan de rechter. Open Studio heeft het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in haar vestigingsplaats, maar zij behoudt ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 3. Ongeacht de keuze van Open Studio, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Open Studio.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Open Studio er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 11 april 2018